Kodex MečeVznik institutu „Meče" nemá za cíl jakýmkoli způsobem nahrazovat, upravovat nebo měnit jednotlivá ustanovení, zásady či pravidla  v  systému výuky Taekwondo ITF, tak jak byla vytvořena jeho zakladatelem a tvůrcem gen. Choi Hong Hi.  Jde o motivační prvek  utvořený speciálně pro žáky Taekwondo  Školy Velešín ITF a meč byl pro tento účel vybrán jako vhodné spojení  evropské a české bojové historie a tradice, s moderním bojovým uměním, majícím kořeny v asijské historii a filozofii.

Je naším cílem, aby  meč jako středověká zbraň evropských rytířů se stal symbolem pro systém hodnot, které stejně jako je sdíleli oni, sdílejí je i  současní vyznavači Taekwon-Do ITF, aby  vlastnosti  jakými jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání, statečnost a věrnost  byly stále těmi, o které má člověk usilovat a snažit se podle nich žít. Chceme, aby žáci naší školy měli před sebou další cíl, který stojí za námahu, aby věděli, že si jejich úsilí, pracovitosti a dobrých výsledků, dosažených pro sebe a naši školu všichni velmi váží, aby neustále pociťovali sounáležitost s těmi, kteří dosáhli met nejvyšších, stejně jako s těmi, kteří právě začínají a teprve se na cestu bojovníka vydávají. Budeme vždy pečovat o to, aby zapsání jména na čepel meče bylo žáky naší školy považováno za jednu z nejvyšších poct, kterých lze pílí a vytrvalostí při cvičení v naší škole dosáhnout a zároveň je zavazovalo k ještě vytrvalejší a usilovnější práci ve prospěch celé školy.

Článek 1.

Čekatel je aktivním členem Taekwon-Do školy Velešín ITF. (Nemůže se tedy jednat o členy jiných škol, klubů nebo oddílů ITF, o vyznavače jiných druhů bojových umění, nemůže zde být zapsán ani nikdo jako čestný nositel).  Čekatel dodržuje všechny zásady Taekwon-Do a chová se v souladu se slibem Taekwon-Do.

Článek 2.

Čekatel složil úspěšně zkoušku nejméně na  I. DAN  Taekwondo ITF, je starší 25 let a musí být členem Taekwon-Do školy Velešín ITF alespoň 3 roky.

Článek 3.

Čekatel pracuje aktivně pro Taekwon-Do školu Velešín ITF např. jako trenér, rozhodčí, závodník nebo jinak vystupuje v zájmu školy ve veřejném a společenském životě a zúčastňuje se tréninků s ostatními žáky školy.

Článek 4.

Čekatel se zúčastní vystoupení kandidátů, které je součástí ceremoniálu pasování v disciplínách nebo disciplíně, která bude kandidátovi určena, nebo kterou si kandidát sám zvolí a sněm starších mu ji schválí. Kandidát by měl předvést to nejlepší co se doposud naučil, a jeho vystoupení musí být inspirativní a přínosem pro všechny členy Taekwon-Do. Pokud je přijímáno více kandidátů najednou, může být vystoupení i společné. Bližší podmínky stanoví sněm starších individuálně pro každý akt pasování.

Článek 5.

5.1. Pasovaní čekatelé se nazývají rytíři, kteří jako jediní mohou navrhnout nového žáka školy, splňujícího výše uvedené podmínky, jako čekatele a stávají se tak do aktu přijetí jeho patronem. Čekatelem se nemůže stát nikdo na vlastní žádost. O uznání kandidatury rozhoduje sněm rytířů.  Jestliže tři z rytířů nebudou s uznáním nového kandidáta souhlasit, tento nemůže být pasován a jeho kandidatura se odkládá. Výběr a schválení čekatelů musí být prováděno zodpovědně a náročně, neboť jen v mimořádných případech lze čestný zápis na „Meči" vymazat a členství pasovaného ve sněmu rytířů zrušit, a to jen jednomyslným rozhodnutím sněmu.

5.2. místo a čas pasování zvolí sněm s ohledem na význam této události.

5.3. všichni  čekatelé jsou oblečeni v doboku.

Článek 6.

Všechny uvedené podmínky musí být splněny společně.

Článek 7.

Sněm, je tvořen všemi pasovanými rytíři. Představeným sněmu je předseda Taekwon-Do školy Velešín, který svolá sněm vždy, když je mu předložen návrh na kandidáta. Sněm rozhoduje jako kolektivní orgán a všechny hlasy jsou si rovny.

Článek 8.

Strážcem „Meče" je nejstarší ve sněmu tzv. senior. Jeho povinností je opatrovat meč, při slavnostech jej přinášet, ukládat na určené místo, odnášet jej z místa ceremoniálů, zodpovídat za jeho dopravu, bezpečné uložení, chránit jej před poškozením a zneužitím. Pokud není senior přítomen, plní výše uvedené povinnosti přítomný další nejstarší ve sněmu.

Článek 9.

Pasování provádí představený sněmu a senior společně. Čekatel poklekne na pravé koleno, představený nebo senior s mečem v pravé ruce, třikrát poklepe mečem naplocho na čekatelovo levé rameno a poté pronese:

„Poklekni"!

„Ve jménu zásad a slibu Taekwon-Do Tě pasuji rytířem Taekwon-Do školy Velešín ITF".

„Rytíři povstaň"!

Po těchto slovech pasovaný povstane, pasující mu podají ruku, stejně tak učiní ostatní přítomní a nově pasovaný se zařadí na konec řady rytířů.

Článek 10.

Po slavnostním pasování bude jméno a stanovená data nového staršího vyleptána na čepel "Meče."

Článek 11.

Jakákoli změna tohoto kodexu může být provedena pouze po předchozím projednání ve sněmu a s touto změnou musí souhlasit 2/3 většina členů sněmu.                                           

Zakladatelé


Osobní profily zakladatelů "Kodexu Meče"

Milan Prokeš, Jiří Císař, Milan Rouha, Aleš Císař, František Jeřábek, Hana Císařová

 

 
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA